Laimdota Sēle. Cērt zibens Marmalē

CertzibensmarmaleLSelefb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Šis romāns par Livonijas ordeņa laikmetu (konkrēti 14. gadsimta beigas) senajā Kursā un tikko dibinātajā Ventspils pilsētā ir romantisma pilns. Tā varoņi ir bruņinieki un ļaundari, daiļas kuršu jaunavas un zāļu sievas, vienlaikus’tajā ir daudz laikmetam atbilstošu reāliju un trāpīgu detaļu. Atzinīgi vērtējama romāna valoda. Viss tas, ko rakstniece meklējusi un atradusi gan kuršu valodas fiksējumos, gan senprūšu vārdnīcās, ir caurcaurēm organiski ievijies senum senā Pasiekstes ciema ļaužu valodā…

indexarhīvs     yandex    mega

Dr. phil. Kārlis Polis. Dievs un dvēsele kā reliģiozs priekšstats aizkristietisko latviešu tradīcijās

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Šis pētījums kā tautas paaudžu tūkstošgadīgas garīgās piepūles rezultāts dibinājās sevišķi uz latviešu ģenuīno tautas dziesmu ideoloģijas.Līdzšinējie latviešu reliģijas pētījumi neguva pelnītās ievērības kultūraprindās. Tamdēļ centos atrast jaunus pamatus, idejas, metodes un pētīt bez dogmatiskajiem aizspriedumiem. Apceres pamatdoma balstās uz folkloras materiāla reālas izpratnes un tautas dziesmu ideoloģijas. Darbā atturējos grozīt latviešu tautas tūkstošgadīgos uzskatus un folkloras mītiskajiem priekšstatiem uzspiest svešu tautu mītu elementus, kā to pasākuši darīt daži pētnieki. Nav nebūt zinātniski, ja pētot ignorē senlatviešu reliģijas un tautas dziesmu radītās garamantas un to vietā uzticas gadījuma novērotāju un sveštautiešu pētnieku uszkatiem: viņu vairums nepazina vai nemaz nevēlējās pazīt ne latviešu tautas mentalitātes, ne pasaules, ne pārpasaules priekšstatīšanās veida.

indexarhīvs    yandex    mega

Ivars Vīks. Ilze Jansone. Dziedināšana ar ūdeni

DziedinasanaarudeniIViksIJansonefb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Gribat kļūt moži un veseli? Šī grāmata Jums palīdzēs. No Ivara Vīka rakstītā uzzināsiet par brīnumiem un neparastām parādībām Latvijas ūdeņos, kur, ko un kā skatīt, lai atgūtu spēku un možumu. Ilze JANSONE atklās noslēpumus kā dziedināšana ar ūdeni, zāļu tējām, novilkumiem, kompresēm u.c. procedūras, kā arī mūsu pašu Latvijas augus saturoši dzērieni un ēdieni var palīdzēt atgūt un saglabāt veselību. Varēsiet iztikt bez tām dārgajām ārzemju zāļu un ķimikāliju tabletēm, kuras ārstējot vienu kaiti, dod divas citas vietā. Daudz prieka šī grāmata dos tiem, kuri mīl Latvijas dabu, interesējas par tās izcilo senatni un senču zināšanām.

indexarhīvs     yandex     mega

Ivars Vīks. Mūsu dižā senatne

MusudizhasenatneIViksfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Gan mūsu garamantu saturs, gan materiāla rakstura atradumi liek būtiski pārvērtēt līdzšinējos uzskatus par mūsu zemes un tautas vēsturi. Mūsu senči ne tikai dzīvojuši šajā zemē pirms pēdējā ledus laikmeta, bet tiem bijušas izcilas zināšanas, kas daudzās jomās pārsniedz mūsdienu zinātnes sasniegumus. Vēl arvien lielu daļu no viņu zināšanām mēs nespējam saprast, tāpat kā nespējam atkārtot viņu darbus. Mēs varam kaut ko nesaprast, bet nedrīkstam to iznīcināt…

indexarhīvs    yandex    mega

Sigurds Rusmanis. Neiepazītā Latvija

NeiepazitaLatvijaSRusmanisfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Grāmata “Neiepazītā Latvija” tapusi gan autora izpētes braucienu rezultātā, gan arī apkopojot savākto kultūrvēsturisko materiālu. Tā nozīmīga ar to, ka pievērš uzmanību parasti nepamanītiem faktiem, tautas celtniecības un citiem objektiem Grāmata dod lasītājam vērtējuma pieredzi un iespēju saskatīt ko ievērības cienīgu arī ikdienā tuvumā esošajā un pierastajā un tāpēc pienācīgi nenovērtētajā,  šāda izpratne veicinātu Latvijas kultūrvides saglabāšanu un sakopšanu

indexarhīvs     yandex      mega

Juris Urtāns. Pēdakmeņi. Robežakmeņi. Muldakmeņi.

pedakmenirobezakmenimuldakmeniJUrtansfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Patlaban valsts aizsardzībā kā republikas vai vietējās nozīmes arheoloģijas, vēstures vai mākslas pieminekli ir vairāk nekā 80 kultūrvēsturisko akmeņu. Taču ari vēl tagad iespējams atklāt kādu jaunu, vēl nezināmu kultūrvēsturisku akmeni. Uzmanīgi aplūkojiet akmeņu kaudzes, lielākus un mazākus akmeņus ceļmalas, grāvmalās, tīrumos, pļavās un mežos, ieklausieties ļaužu nostāstos. Ja izdodas ko atrast, nepaturiet guvumu tikai sev vien. Rakstiet par to: Rīga 226050, Klostera ielā 5, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības jnspekcijai, kas savāc un apkopovisas ziņas par Latvijas vēstures un kultūras pieminekļiem.

indexarhīvs   yandex      mega

Ilze Jansone un Ivars Vīks. Pokaiņi

PokainiIJansoneIViksfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Pokaiņi — tā ir izcila Zemeslodes vieta, kas atspīd un atskan debesīs gan šī vārda vistiešākajā, gan arī pārnestā nozīmē. Mākoņu vāli, kas tuvojas Pokaiņu trejdeviņu svētvietu vainagam, pagriežas un apiet to, lai Pokaiņu ielejas “kausā” spīdētu Saule.

indexarhīvs     yandex      mega

Saulcerīte Viese. Raganiezis

RaganiezisSViesefb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Poēma manam dēlam. Raganiezis nav vis kāda slavena klints kā Zvārtas iezis pie Gaujas vai noslīcinātais Staburags pie Daugavas, bet gan vārds un jēdziens, kas radies laivas izbraukumā agrā, mazliet miglainā vasaras rītā.

indexarhīvs     yandex    mega

Edgars Šēnbergs. Rīga sen pirms Alberta

RigasenpirmsAlbertaEShenbergsfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Pirms 800 gadiem Latvijā sākās sakšu un brēmeniešu invāzija, kura tika piesegta ar kristietības priecas mācības masku. Šajā laikā Vatikānā “Dieva vietniekam” paredzētajā tronī kāpa pāvests Inokentijs  (1198.) – kāds ar pasaules kundzības ideju apsēsts katolis, fanātisks “pagānu atgriezējs krusta karu kūdītājs. Par naudu uzpirkti un ar priekšlaicīgu “grēka piedošanu” nodrošināti un aplaimoti svešzemju algotņi gandrīz vienlaicīgi izcēlās Daugavas un Vislas upju grīvās, lai ar uguni un zobenu piespiestu turienes tautas attiekties no saviem “elku” dieviem.

Saturs: Rīga jau pirms Alberta. Opozīcija gaidāmajām 800 gadu svinībām. Rīga – senīru citadele. Daugava un bretaņi. Sensakšu, korņu un sēļu valodās darinātas nozīmīgas. Rīgas vietu iesaukas. Ķelti – vai brēmenieši un Vatikāns? Mīklainie Lietuvas dižkungaišķi.

indexarhīvs    yandex     mega